Audyt Oświetlenia dla gmin i firm oraz dofinansowanie na modernizację oświetlenia, zarówno ulicznego, jak i wewnętrznego

Aby je uzyskać, wystarczy zlecić nam Audyt Energetyczny Oświetlenia, a my zajmiemy się resztą

Chcesz zmodernizować oświetlenie uliczne w gminie, a może biurowe, przemysłowe lub inne? Dowiedz się, co możesz zyskać, powierzając nam Audyt Oświetlenia Ulicznego albo Wewnętrznego.

SPIS TREŚCI:

Audyt Oświetlenia – co to jest?

Jeden sposób, by dowiedzieć się, jak zaoszczędzić energię i zarazem otrzymać dofinansowanie

Przeprowadzenie Audytu Energetycznego Oświetlenia ma spełnić dwa podstawowe cele:

Po pierwsze – pozwala określić, ile energii elektrycznej można zaoszczędzić wskutek wdrożenia zmian (modernizacji oświetlenia lub przeprowadzenia zupełnie nowej inwestycji). Co więcej, czy warto je w ogóle rozważyć – innymi słowy: czy są opłacalne.

Po drugie – po wykonaniu Audytu Oświetleniowego można ubiegać się o dofinansowanie do planowanej inwestycji. Jeśli przeprowadzenie jej pomoże uzyskać oszczędności w zakresie zużycia energii, gmina lub przedsiębiorstwo mają szanse otrzymać dodatkowe pieniądze, m.in. od NFOŚiGW – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚiGW – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w ramach Funduszy Norweskich i Białych Certyfikatów.

Rodzaje audytów oświetlenia

W Energy Trend wykonujemy wszystkie Audyty Energetyczne Oświetlenia, w tym:

 • Audyt Oświetlenia Ulicznego – dotyczy głównie oświetlenia na ulicach, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz w parkach. Zlecają nam go miasta oraz gminy. Jego powodem jest najczęściej chęć pozyskania dofinansowania z programu SOWA – Energooszczędne Oświetlenie Uliczne lub RPO.

Dokonujemy inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, czyli wszystkich punktów oświetleniowych, umieszczamy je na mapie dzięki użyciu geolokalizacji, a także dokumentujemy w formie fotograficznej dla Twojej wygody. Podczas audytu oświetlenia skupiamy się na rodzajach opraw, słupach, trafostacjach, ulicach i ich parametrach, czyli mocy, wysokości, odstępach pomiędzy nimi, kątach nachylenia, odległościach itd. Na tej podstawie jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalny projekt oświetlenia ulicznego LED dla Twojej gminy, który jest efektywniejszy niż wcześniej stosowane rozwiązania i pozwoli zaoszczędzić na zużyciu energii. Być może warto również rozważyć inteligentny system sterowania oświetleniem? O tym wszystkim dowiesz się z raportu po przeprowadzeniu audytu.

Oferujemy także Audyt Oświetlenia Wewnętrznego, który można podzielić na trzy podgrupy:

 • Audyt Oświetlenia Przemysłowego – przeprowadzamy go w zakładach produkcyjnych, magazynach i sklepach wielkopowierzchniowych,
 • Audyt Oświetlenia Biurowego – oferujemy go również na terenie szpitali, małych sklepów, galerii handlowych, urzędów i szkół. Wykonanie tego rodzaju audytu pozwala pozyskać dotacje unijne na oświetlenie LED,
 • Audyt Oświetlenia Specjalistycznego – który obejmuje oświetlenie awaryjne, odporne na skrajne temperatury, antywybuchowe, używane do doświetlania roślin i inne.

Podstawa prawna

Audyty Oświetlenia przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi, na bazie następujących aktów prawnych:

 • USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • PN-EN 12464-1:2012 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

W przypadku Audytu Oświetlenia Ulicznego należy uwzględnić poniższe dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 • Norma PN-EN 13201:2016, która dotyczy oświetlenia drogowego;
 • CIE 115:2010 – Light of Road for Motor and Pedestrian Traffic;
 • CIE 13201-1:2014 – Road lighting-PART 1: Guideline on selection of lighting classes;
 • CEN/TR 13201-1:2016-02, Oświetlenie dróg, część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia;
 • PN-EN 13201-2: 2016-03, Oświetlenie dróg, część 2: Wymagania eksploatacyjne;
 • PN-EN 13201-3: 2016-03, Oświetlenie dróg, część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych;
 • PN-EN 13201-4: 2016-03, Oświetlenie dróg, część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia;
 • PN-EN 13201-5: 2016-03, Oświetlenie dróg, część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania;
 • Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych wykonane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury w grudniu 2017 roku;
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Dlaczego warto wykonać Audyt Oświetlenia?

Coś więcej niż pozyskanie dofinansowania!

 • Z doświadczenia wiemy, że wskutek wykonania audytu oświetlenia i wdrożenia zmian firma lub gmina mogą obniżyć koszty zużycia energii nawet o 50%, a zdarza się, że i więcej;
 • Przeprowadzenie modernizacji po audycie spowoduje również, że oświetlenie będzie działać zgodnie z normami, co przekłada się nie tylko na mniejsze zużycie energii, lepsze dbanie o środowisko, ale także o większe bezpieczeństwo i efektywność pracowników. (Tak, udowodniono naukowo, że natężenie i barwa światła wpływają na wzrost wydajności w miejscu pracy nawet do 20%);
 • Dzięki audytowi oświetlenia dowiesz się, po jakim czasie inwestycja w nowe oświetlenie się zwróci;
 • Pozyskamy dla Ciebie formę dofinansowania – zarówno z funduszy państwowych, jak i unijnych (programy takie jak SOWA i RPO). Przecież to one są celem właściwie każdego audytu oświetlenia!

WYKONAJ Z NAMI

AUDYT ENERGETYCZNY

OŚWIETLENIA

Przebieg Audytu Oświetleniowego

Zobacz, co powinno się znaleźć w raporcie z audytu!

Każdy Audyt Oświetlenia kończy się sporządzeniem obszernego, często kilkusetstronicowego raportu, w którym powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Przedmiot i cel audytu, czyli jakie dokładnie oświetlenie będzie inwentaryzowane i jakie efekty chcemy uzyskać;
 • W pierwszej części następuje również opis inwestora, czyli gminy, instytucji bądź firmy;
 • Zawsze przed przeprowadzeniem audytu zapoznajemy się z danymi źródłowymi, które opisujemy pokrótce w raporcie;
 • Audyt oświetlenia przeprowadzamy na podstawie aktów prawnych, dlatego wzmianka o nich powinna znaleźć się w każdym tego typu dokumencie;
 • Następnie przechodzimy do poruszenia parametrów, wytycznych, klas oraz wyboru i wymagań, jakie mamy wobec oświetlenia;
 • Później opisujemy stan faktyczny obecnego oświetlenia i dołączamy dokumentację fotograficzną. W tej części przedstawiamy także metodykę obliczeń, analizujemy zużycie energii, dokonujemy analizy ekologicznej;
 • W dalszej kolejności następuje przegląd i opis proponowanych rozwiązań, czyli różnych wariantów wraz z kosztorysami, określamy też jaka jest możliwa do uzyskania oszczędności energii. Następnie porównujemy wymienione warianty ze sobą, aby pomóc wybrać Twojej gminie lub firmie najlepsze rozwiązanie. W raporcie może się znaleźć propozycja inteligentnego sterowania oświetleniem, a nawet wykupienie opraw od zewnętrznej firmy.

Jak wygląda proces pozyskiwania funduszy?

Modernizacja oświetlenia – od Audytu Oświetleniowego po dofinansowanie

 1. Na początku musimy dowiedzieć się, z jakiego funduszu Twoja gmina lub firma chce otrzymać dofinansowanie na modernizację oświetlenia. Jeśli jeszcze nie wiesz, dokonamy przeglądu funduszy, zapoznamy się z ich wymaganiami i zaproponujemy jeden z nich;
 2. Po wybraniu źródła dofinansowania w ramach wizji lojalnej dokonujemy szczegółowej inwentaryzacji obecnego oświetlenia wraz z dokumentacją fotograficzną;
 3. Następnie przechodzimy do etapu tworzenia projektów oświetlenia ulicznego lub wewnętrznego. Zawsze bierzemy pod uwagę wymagania energooszczędności, aktualne normy oraz potrzeby i uwagi Klienta, zanim przystąpimy do pracy nad projektem oświetlenia. Wspieramy się programem DIALux, który pomaga zaprojektować optymalne oświetlenie uliczne i wewnętrzne, w tym odpowiedni rozkład natężenia oświetlenia w różnych płaszczyznach;
 4. Tworzymy raport z Audytu Oświetlenia, w którym przedstawiamy wszystkie możliwe warianty, wraz z dokładnym opisem, kosztami itp., abyś mógł wybrać najlepszy dla siebie, w czym oczywiście Ci chętnie pomożemy. Tylko przeprowadzony przez nas audyt pomoże porównać oświetlenie różnych producentów według Twoich wytycznych;
 5. Gdy rozwiązanie jest już wskazane, przygotowujemy wniosek do wybranego funduszu spośród następujących: NFOŚiGW (program SOWA – Oświetlenie Zewnętrzne), WFOŚiGW (program RPO), Fundusze Norweskie lub Białe Certyfikaty;
 6. Następnie pomagamy wybrać odpowiedniego wykonawcę planowanej inwestycji;
 7. Po jej przeprowadzeniu wykonujemy jeszcze audyt oświetlenia powykonawczy, aby sprawdzić, czy wszystko odbyło się zgodnie z założeniami.

Dlaczego Energy Trend

Dołącz do setek gmin i przedsiębiorstw, które nas wybrały

 • Każdy Audyt Oświetlenia przeprowadzamy według ścisłych wytycznych. Wiemy z doświadczenia, że podczas składania wniosku o dofinansowanie każdy punkt ma znaczenie. Za każdym razem o tym pamiętamy, dlatego gwarantujemy pozyskanie środków z wybranego funduszu; jeśli jednak tak się nie stanie, nie pobierzemy naszego wynagrodzenia;
 • W ramach Audytu Energetycznego Oświetlenia zapewniamy fachową poradę w cenie. Pomagamy w przygotowaniu przetargu na producenta opraw oświetleniowych LED;
 • Dzięki współpracy z większością producentów oświetlenia dostępnych na polskim rynku przygotowane przez nas projekty oświetlenia LED będą w pełni dostosowane do oczekiwań i potrzeb Twojej instytucji;
 • Do każdego Audytu Oświetlenia Ulicznego przygotowujemy bezpłatny wniosek o pozyskanie Białych Certyfikatów. Wartość tej dodatkowej i bezpłatnej usługi wynosi nawet ponad 100.000 zł. Twoja gmina lub firma otrzyma ją zupełnie gratis;
 • Jesteśmy ubezpieczeni na 1 000 000 zł od odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu w wyniku nieprzewidzianej szkody naprawimy ją na nasz koszt;
 • Mamy wieloletnie doświadczenie, a setki Audytów Oświetlenia i innych, które wykonaliśmy, zostały pozytywnie zweryfikowane przez szereg instytucji;
 • Nasi audytorzy energetyczni należą do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o Audyt Oświetlenia Ulicznego i Wewnętrznego

 1. Co to jest SOWA – Energooszczędne Oświetlenie Zewnętrzne?

To forma dofinansowania, częściowo zwrotnej pożyczki, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na oświetlenie zewnętrzne, w tym uliczne dla miast i gmin. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. Można się ubiegać o tę formę dofinansowania, gdy gmina ma w planach modernizację oświetlenia zewnętrznego.

 1. Czym jest RPO?

Każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny, który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Cel? Przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności regionu, pobudzenia gospodarczego, wzrostu zatrudnienia itd. RPO dotyczy wielu płaszczyzn, m.in. kultury, środowiska, turystyki, zdrowia, przedsiębiorczości. Warto ubiegać się o pozyskanie tych środków na modernizację oświetlenia w gminie, gdyż pokrywają większość ponoszonych kosztów, nawet do 90%.

 1. Co to jest DIALux?

To program, który pomaga tworzyć projekty oświetlenia zewnętrznego (np. ulicznego) i wewnętrznego (biurowego, przemysłowego itd.).

 1. Dlaczego warto wybrać oświetlenie LED?

Jest wyjątkowo wydajne, ma dłuższą żywotność, a także okazuje się ekonomiczniejsze od przestarzałych rozwiązań.

 1. Ile kosztuje Audyt Oświetlenia?

Koszt audytu dla firmy zaczyna się od 5000 zł, natomiast dla gmin i miast, które planują modernizację oświetlenia ulicznego – od 10 000 zł za każde 1000 opraw.

WYKONAJ Z NAMI

AUDYT ENERGETYCZNY

OŚWIETLENIA

WYKONAJ Z NAMI

AUDYT ENERGETYCZNY
OŚWIETLENIA

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas