Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa to sposób na obniżenie długofalowych kosztów energii

Zleć go nam, a wskażemy, gdzie uciekają Twoje pieniądze

Obowiązkowy Audyt Energetyczny Firmy to jedyna szansa, by dowiedzieć się, jak zaoszczędzić energię, pieniądze i przyczynić się do ochrony środowiska. A to wszystko dzięki wdrożeniu zmian, na które nakłady zwrócą się w krótkim, konkretnym czasie. Co więcej, tylko audyt wykonany przez zespół Energy Trend pozwoli także pozyskać dofinansowanie na planowane inwestycje!

SPIS TREŚCI:

Czym jest Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

To nie tylko ustawowy obowiązek!

Systematyczna kontrola i analiza wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływów energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także raportowanie.

Ujmując to bardziej obrazowo, Audyt Energetyczny Zakładu Przemysłowego ma na celu sprawdzić, gdzie „wycieka” energia i wskazać, w jaki sposób można naprawić ten wyciek. Oczywiście teoretycznie w przedsiębiorstwie wszystko może działać bez zarzutu, a audyt wskaże, że nie ma czego ulepszać. Ale to tylko teoria. Z doświadczenia wiemy, że to właściwie niemożliwe.

Jaki jest cel obowiązkowego audytu?

Dzięki zbadaniu źródeł, które zużywają przynajmniej 90% całej energii w firmie, można pozyskać interesujące informacje na temat sposobu wykorzystywania w niej energii. Pozwoli to wskazać 1) właściwe zapotrzebowanie na media, a także dowiedzieć się, 2) gdzie można uzyskać oszczędności w zakresie zużycia energii. A to z kolei przyczyni się do 3) obniżenia długofalowych kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Kto ma obowiązek wykonywać Audyty Energetyczne w Przedsiębiorstwie?

Duże firmy, ale mniejsze też chętnie z nich korzystają. Dowiedz się, dlaczego!

Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa mają ustawowy obowiązek wykonać duże podmioty, czyli takie, które:

 • w ciągu ostatnich 2 lat zatrudniały powyżej 250 osób

lub

 • wypracowały roczne obroty rzędu 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro.

Co ciekawe, pewne firmy są zwolnione z tego obowiązku. Mowa o tych, które dysponują systemem zarządzania energią zgodnym z polską normą ISO 50001 lub systemem zarządzania środowiskowego EMAS, zastrzegając jednak, że w ramach tych systemów już wykonano audyt okresowy.

Również zakłady, które nie muszą przeprowadzać obowiązkowych audytów, mogą je zlecać, aby móc poznać energochłonność poszczególnych elementów w przedsiębiorstwie i potencjalne oszczędności.

Kary

Przeprowadzenie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw jest obowiązkiem ustawowym, stąd niedostosowanie się do wymagań prawa pociąga za sobą karę finansową. Może ona wynieść nawet 5% przychodu firmy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym! Informacje o niedopełnieniu obowiązku audytowego wysyła do przedsiębiorstwa Urząd Regulacji Energetyki. Jeśli więc termin audytu upłynął, należy jak najszybciej zlecić jego wykonanie!

WYKONAJ Z NAMI

OBOWIĄZKOWY

AUDYT ENERGETYCZNY

Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Energetyczny Zakładu Produkcyjnego?

Poznaj 7 wyjątkowych korzyści!

Audytu przedsiębiorstwa, choć jest obowiązkowy, nie należy traktować jako przykrego obowiązku, ponieważ w rzeczywistości daje mnóstwo korzyści przedsiębiorstwom. Jakich?

 • Audyt wskaże, jak ograniczyć koszty związane z zużyciem energii;
 • Określi opłacalność wdrożenia nowych rozwiązań (inwestycje modernizacyjne, system zarządzania energią) oraz wskaże sposoby znalezienia dofinansowania na nie;
 • Pokaże, jak można zaoszczędzić na kupnie energii (np. ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych);
 • Wykaże, czy taryfa i moc są odpowiednio dobrane, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Pomoże to uniknąć wysokich kar w wypadku źle dobranej mocy;
 • Oceni stan instalacji elektrycznych, co może zapobiec pożarowi w przyszłości;
 • Określi, jak zmniejszyć emisje energii, a więc ograniczyć negatywny wpływ firmy na środowisko.

Akty prawne regulujące audyt

Na jakiej podstawie przeprowadza się Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw?

Obowiązek wykonania Audytu Energetycznego Firmy wynika bezpośrednio z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Jednakże aktów prawnych dotyczących przeprowadzenia obowiązkowego audytu zgodnie ze sztuką, czyli zachowaniem określonych norm, jest znacznie więcej, są to m.in.:

 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii;
 • Norma PN-EN 16247-1 Audyty energetyczne (4 części: Wymagania ogólne, Budynki, Procesy, Transport);
 • Norma PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania;
 • Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie efektywności energetycznej, luty 2009 r.;
 • Dyrektywa EED 2012/27/UE implementowana w polskich przepisach ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20. maja 2016 r.;
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków;
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Co znajduje się w Audycie Przedsiębiorstwa?

Elementy obowiązkowego audytu, czyli co dokładnie poddawane jest przeglądowi

Każdy audyt przedsiębiorstwa szczegółowo bada rozmaite obszary pod kątem energochłonności. Audyt Energetyczny Zakładu Przemysłowego obejmuje m.in.:

 • źródła energii ciepła,
 • energię elektryczną i chłód,
 • budynki i sieci przesyłowe,
 • procesy technologiczne
 • oraz transport.

Przeprowadzenie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa zajmuje minimum 45 dni. Na podstawie wykonanych prac powstaje obszerny raport, liczący zwykle średnio 100 stron.

Część bardziej teoretyczna zawiera następujące informacje:

 • Każdy obowiązkowy audyt rozpoczyna się od opisu przedsiębiorstwa, a dokładnie jego działalności, np. produkcyjnej – co jest wytwarzane i gdzie;
 • Powinno się w nim znaleźć również zdefiniowanie celów audytu, wskazanie norm prawnych określających jego przeprowadzenie;
 • Dalej znajduje się informacja o pomiarach, jakie zostały wykonane i przy użyciu jakich urządzeń, a także omówienie samego zagadnienia, jakim są pomiary;
 • Widnieją też definicje różnych rodzajów energii, które potem będą pojawiać się w dokumencie;
 • Później poruszany jest sposób wyliczenia parametrów finansowych i ekologicznych rozwiązań, jakie są zalecane w wyniku przeprowadzania audytu.

W dalszej kolejności przechodzimy do praktyki, czyli wykonania audytu energetycznego i opisania tego, co z niego wynikło:

 • Każdy Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw opiera się na aktualnych, mierzalnych i reprezentatywnych danych. Dzięki temu można przedstawić bilans energetyczny zakładu, czyli wskazać, ile dany obszar zużywa energii w określonym czasie, w tym w skali roku (mowa tu np. o energii cieplnej, elektrycznej, transporcie) z podziałem na konkretne budynki, ich zespoły, maszyny produkcyjne, które odpowiadają łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii (np. urządzenia chłodnicze, olej napędowy, kotłownie, węzeł cieplny, sprężarki, oświetlenie, wentylacje, itd.);
 • Potem następuje część z zaleceniami – czyli jak można poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, np. przez zastosowanie fotowoltaiki, wykorzystanie ciepła odpadowego, izolacji armatur itd. W audycie zawsze omawiane są koszty wdrożenia rozwiązań oraz to, jakie oszczędności wygeneruje dla przedsiębiorstwa ich zastosowanie. Ważne: audyt energetyczny opiera się na analizie kosztowej cyklu życia budynku oraz instalacji przemysłowych, a nie tylko na okresie zwrotu z inwestycji. Dzięki temu można wskazać długofalowe oszczędności;
 • Na końcu audytu znajduje się tabela z podsumowaniem: proponowane rozwiązania, ilość zaoszczędzonej energii, spodziewane oszczędności, koszty wdrożenia oraz informacja, po jakim czasie inwestycja się zwróci;
 • Do obowiązkowego audytu dołącza się tabele, wykresy i zdjęcia, np. z badań termowizyjnych.
obowiązkowy audyt energetyczny

Obowiązkowy Audyt Energetyczny – jak wygląda proces?

Tylko kilka kroków do zyskania wiedzy na temat oszczędności

W Energy Trend staramy się przeprowadzać Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa w taki sposób, aby możliwie jak najmniej ingerować w pracę firmy.

 1. Zawsze współpracę zaczynamy od określenia potrzeb Klienta, czyli wymagań i oczekiwań odnośnie do audytu.
 2. Następnie zbieramy dane ze wszystkich procesów energetycznych w przedsiębiorstwie i analizujemy je.
 3. W dalszej kolejności dokonujemy wizji lokalnej, która polega na przeprowadzeniu pomiarów i badań uzupełniających brakujące dane.
 4. Później weryfikujemy możliwości finansowe proponowanych inwestycji.
 5. Następnie tworzymy raport z przeprowadzonego audytu.
 6. Omawiamy wyniki Obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa z Klientem.
 7. Przygotowujemy zawiadomienie do Urzędu Regulacji Energetyki.
 8. Wsparcie we wdrożeniu zaleceń.

Dlaczego Energy Trend

Dowiedz się, dlaczego to nas warto wybrać do przeprowadzenia Obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa

 • Dajemy gwarancję, że wykonamy Audyt Energetyczny Zakładu Przemysłowego zgodnie ze sztuką. Dlatego mamy pewność, że nie zostanie odrzucony przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeśli jednak tak się stanie, na prośbę Twojej firmy zwrócimy całe nasze wynagrodzenie.
 • Zapewniamy wysokie ubezpieczenie na kwotę 1 000 000 zł od odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu w wyniku nieprzewidzianej szkody naprawimy ją na nasz koszt.
 • Mamy wieloletnie doświadczenie, a setki Audytów Energetycznych, które wykonaliśmy, zostały pozytywnie zweryfikowane przez URE.
 • Nasi audytorzy należą do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Poznaj najczęściej zadawane pytania dotyczące audytów!

 1. Kto jest zwolniony z Obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw?

Firmy, które posiadają system zarządzania energią zgodny z polską normą (np. ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadziły już audyt okresowy.

 1. Co, jeśli firma osiągnęła status dużego przedsiębiorstwa w środku roku?

Z interpretacji Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że taka firma musi wykonać obowiązkowy audyt energetyczny do końca roku kalendarzowego. Nie wynika to jednak wprost z przepisów.

 1. Jaki powinien być zakres Audytu Energetycznego Firmy?

Szczegółowemu przeglądowi powinny zostać objęte źródła odpowiadające za zużycie co najmniej 90% energii w przedsiębiorstwie.

 1. Jak powinien wyglądać obowiązkowy audyt?

Pokrótce na tej stronie opisaliśmy składowe audytu energetycznego. Jednak szukających bardziej szczegółowych informacji odsyłamy do normy PN-EN 16247, która precyzuje zasady przeprowadzania Audytów Energetycznych Przedsiębiorstw.

 1. Co ile lat należy wykonywać Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa? Kiedy mija termin?

Jeśli od poprzedniego audytu minęły 4 lata, należy go bezzwłocznie zlecić.

 1. Czym się różni Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa od Audytu Efektywności Energetycznej?

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw wynika z obowiązku ustawowego, dotyczy dużych firm i bada wszystkie obszary odpowiadające za zużycie co najmniej 90% energii w zakładzie. Audyt Efektywności Energetycznej natomiast odnosi się do jednego obszaru, np. oświetlenia i jest wymagany tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo ubiega się o dofinansowanie na inwestycje, np. Białe Certyfikaty czy środki z funduszy norweskich.

 1. Jakie są kary za niewykonanie obowiązkowego audytu?

Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, podlega karze pieniężnej, której wysokość może wynieść maksymalnie 5% przychodu firmy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 1. Co, jeśli przekroczę termin wykonania obowiązkowego audytu?

W praktyce to URE listownie przypomina o obowiązku przeprowadzenia audytu. Należy więc wykonać go bezzwłocznie po otrzymaniu upomnienia. Wtedy mamy jeszcze szanse na naprawienie błędu i uniknięcie kary.

 1. Dlaczego warto wykonać Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, mimo że nie muszę?

Audyt energetyczny daje mnóstwo korzyści, żeby wymienić choćby kilka z nich: wskaże, jak zaoszczędzić na zużyciu energii, a jego przeprowadzenie pozwoli także złożyć wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji z rozmaitych funduszy. Tylko audyt wykonany przez zespół Energy Trend zapewnia taką możliwość w cenie!.

 1. Ile kosztuje przeprowadzenie Audytu Energetycznego Zakładu Przemysłowego?

Obowiązkowy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa może różnie kosztować. Cena zależy od zakresu, czyli wielkości przedsiębiorstwa, branży, w jakiej działa, liczby lokalizacji do sprawdzenia, wykorzystywanych technologii, powierzchni użytkowej itd. Ceny zaczynają się już od 10 000 zł. Średnia cena dla firm usługowych wynosi 15 000 zł, dla firm produkcyjnych z dwiema lokalizacjami około 30 000 zł. Największe firmy muszą liczyć się z kosztami nawet 6-cyfrowymi.

Uwaga! Jeśli zakład pragnie jedynie spełnić obowiązek ustawowy wykonania audytu, to otrzyma atrakcyjniejszą cenę. Jednak nie przyniesie on tyle korzyści, co audyt przeprowadzony w pełnym zakresie. Ważne: Jeśli jesteś zainteresowany taką formą obowiązkowego audytu, koniecznie nas o tym poinformuj, abyśmy mogli przygotować odpowiednią ofertę.

 1. Jak wygląda audyt tylko w celu spełnienia ustawowego obowiązku?

Taki Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa nie zawsze jest możliwy do przeprowadzenia, ale warto wiedzieć, że jego cena jest niższa, ponieważ audytor, który go wykonuje, opiera się zwykle na dostępnych danych i nie musi przeprowadzać skomplikowanych i długich pomiarów na terenie firmy.

 1. Jak wybrać firmę do wykonania Audytu Energetycznego w Przedsiębiorstwie?

Radzimy poza porównaniem ceny i referencji sprawdzić również zakres audytu. Po analizie wielu dostępnych audytów energetycznych zauważyliśmy, że audytorzy wykonują je często niezwykle pobieżnie, jak gdyby od niechcenia. Nic z nich nie wynika i mogą być podważone przez URE podczas kontroli.

WYKONAJ Z NAMI

AUDYT ENERGETYCZNY

PRZEDSIĘBIORSTWA

Obowiązkowy Audyt Energetyczny

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas