Białe Certyfikaty to gwarancja dodatkowych pieniędzy na kolejne inwestycje w przedsiębiorstwie

Pozyskaj je jeszcze w 2023 roku bez tracenia czasu i zbędnych formalności

Jeśli planujesz inwestycję modernizacyjną, sprawdź, czy nie możesz ubiegać się o Białe Certyfikaty, których pozyskaniem i sprzedażą zajmiemy się w imieniu Twojej firmy!

SPIS TREŚCI:

Białe Certyfikaty – czym są i jakie korzyści dają przedsiębiorstwom

Coś więcej niż oszczędności w firmie!

Świadectwa Efektywności Energetycznej to formalna nazwa dla Białych Certyfikatów. Są potwierdzeniem, że firma poczyniła kroki, by poprawić efektywność energetyczną. Im większe planowane oszczędności energii, tym większe dofinansowanie można otrzymać.

Jeszcze kilka lat temu o Białe Certyfikaty można było ubiegać się w ramach przetargu – wygrywali go ci, którzy wykazali najlepsze efekty w zakresie oszczędności energii. Nowe regulacje wprowadziły korzystne zmiany – teraz wystarczy jedynie złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE)!

System Białych Certyfikatów zainicjowano, aby przyspieszyć inwestycje modernizacyjne, które mają wspomóc ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej.

Białe Certyfikaty wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Stanowią prawa majątkowe i mają wartość pieniężną. Firmy sprzedające energię mają obowiązek je kupować, inaczej poniosą wysokie tzw. „opłaty zastępcze”. Dlatego właśnie po otrzymaniu Białych Certyfikatów można je bez trudu sprzedać.

Warto zainteresować się pozyskaniem Białych Certyfikatów, ponieważ:

 • zapewniają średnio 30% zwrotu z przeprowadzonej inwestycji,
 • ich wartość na giełdzie rośnie co roku o 5%,
 • gwarantują roczne oszczędności o wartości minimum 10 toe (420GJ/116MWh), czyli 116,3 MWh, co w przeliczeniu na złotówki daje co najmniej 20100 zł,
 • dzięki konieczności przeprowadzenia audytu dowiesz się, jakie oszczędności w zakresie zużycia energii można uzyskać i jakie technologie warto wdrożyć,
 • nie tylko firmy, ale i środowisko zyskuje na energooszczędnych rozwiązaniach, a co za tym idzie, wizerunek przedsiębiorstwa, które je otrzymało.

Podstawa prawna do ubiegania się o Biały Certyfikat

Pozyskiwanie Świadectw Efektywności Energetycznej reguluje ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku (wraz z późniejszymi zmianami). Jest ona efektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. Wymagany Audyt Efektywności Energetycznej, niezbędny do ubiegania się o Białe Certyfikaty, określa natomiast Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Za co można otrzymać Białe Certyfikaty w 2023 roku

Przykładowe inwestycje, których przeprowadzenie pozwala pozyskać Świadectwo Efektywności Energetycznej

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo planuje różnego rodzaju modernizacje i wdrożenie nowych technologii, które mają doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii, może ubiegać się o Świadectwa Efektywności Energetycznej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej do rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii należą m.in.:

 1. modernizacja i automatyzacja procesów zarówno technologicznych, jak i produkcyjnych (może to być np. wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych lub przebudowa linii produkcyjnych),
 2. termomodernizacja (czyli ocieplenie budynku, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji),
 3. modernizacja i wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców i ciągów technologicznych,
 4. modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych,
 5. wymiana lub modernizacja oświetlenia,
 6. instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
 7. technologia odzysku energii (ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem i dostarczaniem energii),
 8. wdrożenie systemów zarządzania energią w celu ograniczenia strat.

Kto może pozyskać Białe Certyfikaty od URE?

To dotacja dla przedsiębiorstw, które chcą poprawić wydajność energetyczną!

Każda firma, która dzięki planowanym inwestycjom zamierza zmniejszyć zużycie energii o minimum 10 toe w ciągu roku, w tym:

 • energii elektrycznej,
 • gazu,
 • energii cieplnej,
 • pozostałych mediów,

może ubiegać się o Świadectwa Efektywności Energetycznej.

Cena Białych Certyfikatów w 2023 roku, zapotrzebowanie na rynku i obrót nimi na giełdzie TGE

Dowiedz się, ile jest wart Biały Certyfikat na giełdzie i dlaczego tak łatwo go sprzedać!

Wartość Białych Certyfikatów rośnie systematycznie o określoną wartość, co reguluje odpowiednia ustawa – jest to 5% poprzedniej wartości w skali roku. Obecnie opłata zastępcza za 1 toe w 2023 roku wynosi 2010 zł. W 2024 roku będzie wynosić już 2110 zł. Aby móc się ubiegać o Świadectwa Efektywności Energetycznej, należy zaplanować inwestycję, która zapewni oszczędność minimum 10 toe, a więc 116, 3 MWh energii. Oznacza to, że Twoja firma może otrzymać Białe Certyfikaty o wartości co najmniej 20 100 zł!

W związku z wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej spółki energetyczne – czyli sprzedające energię – są zobowiązane do dostarczania w każdej megawatogodzinie 1,5% tzw. białej energii. Same nie są w stanie jej zapewnić na wymaganym poziomie. Jeśli jednak tej energii nie dostarczą, poniosą znacznie większe koszty w ramach opłaty zastępczej, przewyższającej wartość Świadectw Efektywności Energetycznej. Dlatego chętnie kupują je na Towarowej Giełdzie Energii.

Roczne zapotrzebowanie na Białe Certyfikaty jest dziś duże, a ich cena rośnie – szacuje się, że łącznie warte są już ok. 500 000 toe rocznie. Po przeliczeniu wartości 1 toe na złotówki, wychodzi ok. 1 miliard złotych. I tak co roku!

Dzięki podpisanym umowom z domami maklerskimi po pozyskaniu Białych Certyfikatów zajmujemy się ich sprzedażą na giełdzie w imieniu Klienta.

Jak wygląda proces pozyskiwania i sprzedaży Świadectw Efektywności Energetycznej

Poznaj dwie możliwe ścieżki sprzedaży Białych Certyfikatów oraz 12 etapów do uzyskania środków z ich sprzedaży

W Energy Trend zajmujemy się kompleksową obsługą: służymy fachową wiedzą i wsparciem na każdym etapie współpracy. Po podpisaniu umowy przeprowadzamy obowiązkowy Audyt Efektywności Energetycznej, następnie wspieramy Klienta w przygotowaniu dokumentacji techniczno-prawnej, którą wraz z audytem składamy do Urzędu Regulacji Energetyki.

Już po przeprowadzeniu inwestycji sprawdzamy, czy została zrealizowana zgodnie z założeniami audytu, jeśli tak, zgłaszamy jej zakończenie do URE. Wtedy następuje wydanie Białych Certyfikatów, które współpracujący z nami dom maklerski sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii. Dopiero po otrzymaniu środków z ich sprzedaży rozliczamy się z Klientem.

Reprezentujemy Klienta przed URE, a także na TGE. Wszystkie usługi przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi formalno-prawnymi, wynikającymi z ustawy o efektywności energetycznej.

POZYSKAJ Z NAMI

BIAŁE CERTYFIKATY

Obecnie istnieją dwie możliwości sprzedaży Białych Certyfikatów:

 1. Klient pozyskuje je we własnym zakresie, oznacza to, że musi podpisać umowę z domem maklerskim oraz starać się o status członka Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE. Dopełnienie wszystkich formalności może zająć nawet kilka miesięcy. Następnie dom maklerski w jego imieniu sprzedaje Białe Certyfikaty i rozlicza się z nim.
 2. Klient daje nam upoważnienie do sprzedaży Świadectw Efektywności Energetycznej. Cały proces przebiega więc już bez jego udziału i znacznie szybciej niż w przypadku wybrania pierwszej ścieżki. Co ważne, dzięki naszej umowie z domem maklerskim płaci mu znacznie niższą prowizję. Po sprzedaży Białych Certyfikatów rozliczamy się z Klientem – otrzymujemy nasze wynagrodzenie.

Rekomendujemy drugą ścieżkę, ponieważ zdejmuje ciężar z Klienta – wszelkie formalności leżą po naszej stronie, a także jest to korzystniejsze rozwiązanie ze względu na oszczędność czasu.

12 kroków do pozyskania Białych Certyfikatów z Energy Trend:

 1. Podpisanie umowy
 2. Wizja lokalna
 3. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji
 4. Audyt Efektywności Energetycznej
 5. Złożenie wniosku o przyznanie Białych Certyfikatów do Prezesa URE
 6. Etap inwestycji
 7. Sprawdzenie wykonania inwestycji zgodnie z założeniami audytu
 8. Jeśli wartość inwestycji przekroczyła 100 toe – audyt powykonawczy
 9. Złożenie zawiadomienia do URE o zakończeniu inwestycji (w ciągu 45 dni)
 10. Wydanie Białych Certyfikatów (ok. 45 dni)
 11. Sprzedaż Białych Certyfikatów na TGE (w ciągu 3 miesięcy)
 12. Rozliczenie

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o przyznanie Białych Certyfikatów w 2023 roku

W Energy Trend wspieramy Klientów w zgromadzaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentujemy ich przed URE

Do wniosku o przyznanie Białych Certyfikatów należy dołączyć:

  • Audyt Efektywności Energetycznej,
  • Upoważnienie Energy Trend do wystąpienia z wnioskiem do URE
  • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Dlaczego Energy Trend

Przekonaj się, dlaczego wybrało nas już setki przedsiębiorstw

 • Kompleksowa usługa: reprezentacja przed URE i na giełdzie TGE, fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy, Audyt Efektywności Energetycznej w cenie;
 • Gwarancja sprzedaży Białych Certyfikatów w 2023 roku na TGE na poziomie nie mniejszym niż 1653 zł/toe;
 • Wysokie ubezpieczenie na kwotę 1 000 000 zł od odpowiedzialności cywilnej, dzięki któremu w wyniku nieprzewidzianej szkody naprawimy ją na nasz koszt;
 • Płatność za sukces, czyli rozliczenie z nami następuje dopiero po uzyskaniu i sprzedaży Białych Certyfikatów;
 • Mamy wieloletnie doświadczenie, a setki Audytów Efektywności Energetycznej i innych, które wykonaliśmy, zostały pozytywnie zweryfikowane przez URE;
 • Nasi audytorzy należą do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych.

FAQ – pytania i odpowiedzi

Poznaj najczęściej zadawane pytania na temat Świadectwa Efektywności Energetycznej

 1. Co dają Białe Certyfikaty?

Potwierdzają ilość zaoszczędzonej energii w wyniku przeprowadzonej modernizacji i stanowią prawa majątkowe, które można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Dzięki temu stanowią bonus finansowy do inwestycji.

 1. Czy Białe Certyfikaty to pomoc publiczna?

Tak, na podstawie wniosku przyznaje je Urząd Regulacji Energetyki przedsiębiorstwom, które wskutek planowanych inwestycji wykażą oszczędności energii na poziomie min. 10 toe rocznie.

 1. Kto kupuje Białe Certyfikaty?

Firmy trudniące się sprzedażą energii elektrycznej. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na rynku na Świadectwa Efektywności Energetycznej.

 1. Jak sprzedać Białe Certyfikaty?

Należy podpisać współpracę z domem maklerskim oraz założyć konto w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na TGE. Druga, szybsza droga, to zlecenie sprzedaży Świadectw Efektywności Energetycznej Energy Trend, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu m.in. na dopełnieniu wszelkich formalności.

 1. Biały Certyfikat – jaka jest jego cena w 2023 i 2024 roku?

1 toe warte jest obecnie według opłaty zastępczej 2010 złotych. W 2024 r. będzie wynosić 2110 zł. Aktualna cena na giełdzie dostępna jest pod adresem: https://tge.pl/prawa-majatkowe-rpm/

Sesje na giełdzie odbywają się we wtorek i czwartek.

 1. Ile w praktyce trzeba czekać na wydanie Białych Certyfikatów?

Obecnie od 2 miesięcy do 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku. Należy pamiętać, że certyfikaty będzie można sprzedać dopiero po zakończeniu inwestycji.

 1. Kiedy URE może odrzucić wniosek?

Wtedy, kiedy audyt został źle wykonany, wniosek został niepoprawnie sformułowany, inwestycja nie została zrealizowana lub została wykonana niezgodnie z założeniami z audytu.

 1. Co grozi firmie za odrzucenie wniosku przez URE?

Zakaz występowania z wnioskiem o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej przez okres 5 lat od dnia, w którym modernizacja powinna zostać zakończona. Przeważnie jednak kończy się to na samym odrzuceniu wniosku.

 1. Czy na tę samą inwestycję mogę pozyskać jeszcze inne dotacje poza Białymi Certyfikatami?

Nie, jeśli Twoja firma pozyskała już dotację na premię termomodernizacyjną lub inną pomoc inwestycyjną, gdzie suma pomocy publicznej, wraz z przyznaniem Białych Certyfikatów, przekroczyła kwotę przewidzianą na to przedsięwzięcie. W innych sytuacjach zalecamy skontaktować się ze specjalistami z Energy Trend.

 1. Gdzie mogę sprawdzić status mojego wniosku?

Obecnie nie ma możliwości sprawdzenia statusu wniosku. Gdy Białe Certyfikaty zostaną wydane, na stronie bip.ure.gov.pl zostanie opublikowana informacja. W przypadku problemów formalnych, Urząd skontaktuje się telefonicznie lub listownie z osobą wyznaczoną we wniosku.

 1. Jak księgować Białe Certyfikaty?

Białe Certyfikaty są formą dotacji rządowej, dlatego zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 20 kwalifikuje się je jako dotacje do aktywów. Należy ująć je w pasywach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczać na podstawie amortyzacji nakładów, których dotyczą.

POZYSKAJ Z NAMI

BIAŁE CERTYFIKATY

POZYSKAJ Z NAMI

BIAŁE CERTYFIKATY

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas